PROCEDURE

 

De opbouw van het behandeltraject

 

Aanmelding

Meestal wordt u verwezen door één van de huisartsen van de Huisartsen praktijk Akelei. Door hen of door één van de assistentes wordt er na overleg met u een afspraak in mijn agenda gezet. De verwijzing door de huisarts dient u mee te nemen naar het eerste gesprek.

 

Het is ook mogelijk dat u een verwijzing heeft gehad van een andere huisarts. Ik krijg deze verwijzing meestal toegezonden via het Zorgdomein. U kunt via de assistente van Akelei Huisartsenzorg een afspraak maken. De verwijzing van uw huisarts dient u mee te nemen naar het eerste gesprek.

 

Een derde mogelijkheid is dat u zichzelf heeft aangemeld via het formulier op deze website. Wanneer ik dit formulier ontvangen heb, zal ik zelf contact met u opnemen. De verwijzing van uw huisarts dient u mee te nemen naar het eerste gesprek.

 

Het eerste gesprek:

Naast kennismaken staan we stil bij de reden van uw aanmelding en de verwachtingen die u heeft van de hulp.

Globaal komen in dit gesprek ook aanbod: de klachten, onder welke omstandigheden leeft u momenteel, wat is er de laatste tijd gebeurd en hoe gaat u over het algemeen om met allerlei situaties. Dit geeft veelal een goed beeld van mogelijkheden en pijnpunten. Al pratend wordt zo ook duidelijk welke interventies u als helpend ervaart. En welke adviezen al eerder gegeven, wel of niet voor u werken. Na afloop van dit (elk) gesprek vraag ik, of u een vervolgafspraak wilt. U bepaalt zelf, of mijn aanpak voor u nuttig lijkt. Voor de volgende afspraak kunnen we bespreken, wat u intussen kunt doen om meer zicht te krijgen op uw eigen mogelijkheden en steunpunten. Van observatie- of registratieopdrachten maak ik  -indien gewenst- vaak gebruik (eHealth). Registratieformulieren stuur ik u veelal per mail toe.

 

Behandeling

Kortdurend en klantgericht is het uitgangspunt. Klantgericht, alles wat past bij deze cliënt. Dat kan zijn: EMDR (trauma behandeling via over-stimulatie), Psycho-educatie (uitleg over bepaalde processen tussen hoofd en lijf, interactiepatronen), Protocollen uit de cognitieve gedragstherapie (oefenen met anders denken), de Acceptance and Commitment Therapy (hoe ga je flexibel om met je obstakels, zodat je meer aandacht hebt voor de dingen die echt van belang zijn voor je), Mindfulness, eHealth (psycho-educatie, online oefeningen).

Ik probeer zoveel mogelijk het inzicht in uw eigen patronen en uitlokkers te vergroten en gebruik te maken van oplossingsmogelijkheden, waarover u al beschikt of snel kunt beschikken.

Kortdurend, dat betekent vaak een behandelduur van gemiddeld 5 tot 12 gesprekken. Een gesprek duurt 60 minuten. Hoe vaak we een gesprek hebben, is afhankelijk van uw wens, maar ook van mijn (agenda-)mogelijkheden. Tegen het eind van de behandeling neemt de frequentie altijd af, zo is er voldoende tijd voor nazorg en kunnen we terugval voorkomen.

Tijdens de gesprekken gebruik ik soms de Outcome Rating Scale en de Session Rating Scale om tevredenheid en effectiviteit te evalueren. Dit zijn eenvoudige lijsten, die onder andere de bejegening in de sessie evalueren.

 

Doorverwijzing

Soms blijken de gesprekken zoals gevoerd niet toereikend te zijn omdat er andere, meer gespecialiseerde of intensievere zorg nodig is. Dan verwijs ik u terug naar de huisarts of gaan we gezamenlijk onderzoeken welk vervolgtraject het beste aansluit. Indien u toestemming verleent adviseer ik de huisarts.

 

 

 

PRIVACY EN KLACHTRECHT

 

Privacy

Het beroepsgeheim is er, zodat u in een open en vertrouwelijke sfeer uw verhaal kunt vertellen. Aangezien de praktijk een solopraktijk is, heb ik of mijn waarnemer alleen inzage in het dossier. Verstrekken van informatie aan derden vindt niet plaats, tenzij u als cliënt hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

 

Als praktijkhouder acht ik privacy en beslotenheid zeer van belang. Persoonlijke informatie en diagnoses zullen niet doorgegeven worden aan de zorgverzekeraar of inspectie van de gezondheidszorg.

Wel zijn we wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan. Naast de gegevens naam, adres, woonplaats en BSN gaat het daarbij ook om de weging van de ernst van de klachten, de zgn. zorgzwaarte.

 

Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar.

Klik hier om onze privacyverklaring te bekijken en te downloaden.

 

In, uiteraard, bijzondere gevallen van gewetensnood, wettelijke meldplicht, of acuut gevaar kan ik als psycholoog mijn zwijgplicht doorbreken. Mijn gewoonte is om dat altijd eerst met u te bespreken. Overigens zijn uw rechten als cliënt, waaronder uw recht op privacy, in de wet verankerd (met name wet BIG, WGBO) en moet ik mij aan de beroepscode van de psychologen houden.

 

Uw (elektronisch) cliëntdossier is vertrouwelijk en wordt zorgvuldig beheerd en bewaard volgens de wettelijke richtlijnen en de beroepscode. U heeft te allen tijde het recht op inzage, afschrift, correctie en vernietiging van het dossier of delen daarvan. U heeft recht op informatie over uw behandeling, en op een second-opinion.

De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt zorgvuldig met inachtneming van de wettelijke regels en bepalingen (Wet bescherming persoonsgegevens).

 

 

Klachtrecht

Mocht u onverhoopt klachten hebben over de behandeling, dan wordt u in eerste instantie uitgenodigd om deze te bespreken met mij, als uw behandelend psycholoog. Wanneer dit voor u geen genoegdoening geeft dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie.

 

Kwaliteit

Elke zorgaanbieder, vrijgevestigd of instelling, moet een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben om ggz-zorg te kunnen leveren.

De praktijk is in het bezit van het keurmerk Basis GZZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIG geregistreerd onder nummer 39050224525